Privacy- en cookieverklaring

Op deze pagina kunt u onze privacy- en cookieverklaring vinden.

Privacyverklaring

Verpact (voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen), hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Verpact, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna: "persoonsgegevens") verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Identiteit en contactgegevens
Verpact, gevestigd aan Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam.

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking
Verpact verwerkt persoonsgegevens in het kader van de opgaaf en aangifte van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Hiervoor dient u zich, namens uw bedrijf, via de website van Verpactaan te melden voor een Packtool account waarmee de opgaaf en aangifte van de Afvalbeheersbijdrage kan worden gedaan.

In het kader van de aanmelding, aangiftes en betalingen van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, alsmede de communicatie daaromtrent, kan Verpact de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, geslacht, (zakelijk en/of mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Via de website van Verpact kunt u tevens (per e-mail of telefoon) vragen stellen aan medewerkers van Verpact. In dit kader verwerkt Verpact uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele mailcorrespondentie aangaande de vraag en gevoerde communicatie in dat verband. 

Met uw e-mailadres kunt u zich tevens inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarbij kunt zich te allen tijde uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Gedurende uw bezoek op de website van Verpact slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, alsmede het type besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina's op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren en bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. 

Bewaartermijnen 
Verpact zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan wel niet langer dan wettelijk is toegestaan. Verpact bewaart de gegevens in beginsel voor de periode die nodig is om invulling te geven aan de verplichtingen welke voortkomen uit de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen (ABBO).

Indien u zich via opt-out heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrieven zullen wij uw persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen. 
De hiervoor beschreven technische gegevens zoals het IP-adres en de browsergegevens van uw computer worden niet langer dan 1 maand bewaard.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Verpact deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening (bijv. de hosting van de website), of voor zover Verpact hiertoe wettelijk is verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verpact(‘verwerkers’), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Verpact blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en Verpact heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. Hiertoe gebruikt Verpact meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar de gegevens zijn opgeslagen. 

Uw rechten 
U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Via de Packtool account kunt u dit deels ook zelf doen via de persoonlijke instellingen. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wilt u gebruik maken van uw wettelijke rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door Verpact, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Verpact.nl of Verpact, Postbus 1266, 2260 BG  Leidschendam. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. 

Verpact wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Toepasselijk recht
Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Leidschendam, april 2022
Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden.
Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.


Gebruiksvoorwaarden
De website en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door de Verpact, gevestigd te Overgoo 13, 2266JZ Leidschendam.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, als ook op de via of op deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (Informatie).
Door uw bezoek en gebruik van deze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Verpact wijst u erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Verpact adviseert u om geregeld te controleren of de gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19 april 2022.


Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Verpact zorgt er in alle redelijkheid voor dat de Informatie op deze website en de inhoud juist en actueel zijn, maar garandeert niet dat de website en/of de informatie vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de website en/of informatie actueel, compleet of accuraat zijn.
Verpact is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Verpact is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.
Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy- en cookieverklaring
Verpact verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website volgens de privacy- en cookieverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Verpact.
Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verpact.

Ongevraagd toegestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (Materialen) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Verpact via e-mail of anderszins, zal Verpact gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Verpact zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.
U vrijwaart Verpact hierbij terzake van alle schade en kosten die Verpact lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Gedeeltelijke nietigheid
Zijn of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Den Haag. 

Disclaimer 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Verpact besteedt veel zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.
Verpact kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. De verplichtingen ten aanzien van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen zijn vastgelegd in de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO).
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website, neemt u dan contact op met Verpact

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer