Wijziging toepassing definitie van het begrip Producent of Importeur per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, op voorspraak van het Ministerie van I&W. Deze verandering zorgt ervoor dat de definitie in lijn komt met de definitie in de wetgeving. De aanpassing heeft impact op uw aangifte en dus op de door u af te dragen Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen wanneer u:

 • Als opdrachtnemer of opdrachtgever (merkhouder) betrokken bent bij de vervaardiging van een product waarvan het merk niet de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld onder huismerk c.q. private label;
 • Een verkooppuntverpakking produceert/importeert of deze bij verkoop aan een consument aan het verkochte product toevoegt.

Beslisboom toepassing definitie Producent of Importeur

Wilt u weten of u als producent of importeur bijdrageplichtig bent? Volg de beslisboom die hieronder wordt weergegeven.

placeholder

Productie in opdracht merkeigenaar

Dit is van toepassing wanneer bedrijf A (opdrachtgever) aan bedrijf B (producent/importeur) de opdracht geeft een product te vervaardigen en dit te voorzien van een verpakking met daarop naam, logo en/of merkteken van bedrijf A.   

 • Situatie tot en met 31 december 2022: de in Nederland gevestigde fabrikant betaalt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.
 • Situatie vanaf 1 januari 2023: de in Nederland gevestigde opdrachtgever, bijvoorbeeld de eigenaar van een huismerk product, betaalt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Let op:

 1. Het gaat dus om een merkuiting op de verpakking. Als dat van toepassing is binnen de aangifte eenheid, dan geldt dat alle verpakkingen om dat artikel moeten worden toegerekend aan de merkeigenaar.
 2. Een private label levering ziet vaak ook toe op hoe artikelen zijn verpakt, zonder dat er sprake is van een merkuiting op de verpakking. Dan is deze regel dus niet van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een andere verpakkingseenheid, zoals 6 flesjes in een tray in plaats van 12 flesjes.

Dit betekent dat de opgave, de aangifte en de daarmee gepaard gaande administratie bij de merkhouder komt te liggen, wat in de praktijk inhoudt dat o.a. supermarkten en huismerkhouders zelf verantwoordelijk worden voor het doen van aangifte over de verpakkingen van hun huismerken.

Indien een merkhouder niet in Nederland is gevestigd, of indien sprake is van import buiten de merkhouder om, geldt dat de verantwoordelijkheid bij de in Nederland gevestigde importeur blijft.

De verantwoordelijkheid voor de verpakkingen geldt niet uitsluitend voor de primaire verpakking (de verpakking die direct om het product zit, maar ook voor secundaire verpakkingen (verzamelverpakkingen zoals dozen) of tertiaire verpakkingen (verzendverpakkingen).

Voorbeeld
U bent de eigenaar van een huismerk en mais uit blik is een van uw producten. U laat door een fabrikant in Nederland de blikjes met mais vullen. Voorheen was uw fabrikant verplicht aangifte te doen over alle verpakkingen die zij op de Nederlandse markt bracht, waaronder uw huismerk blikje mais. Per 2023 bent u zelf verantwoordelijk voor het opgeven van uw huismerk verpakkingen en betaalt niet uw fabrikant, maar u de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen aan het Afvalfonds.

U dient alle verpakkingsgegevens (van uw leveranciers) te verkrijgen, inclusief gegevens over verzamel- en verzendverpakkingen.

Een artikel kan zijn opgebouwd uit verschillende verpakkingsonderdelen die soms wel en soms niet een merkeigenaar kennen. Indien deze onderdelen op verschillende momenten in de keten voor het eerst op de markt worden gebracht, moet per aangiftepunt worden vastgesteld of het een neutrale verpakking betreft of een merkeigenaar verpakking. Hierbij is het niet van belang of op een aangiftepunt bekend is dat later in de keten deze verpakking wordt voorzien van een merkuiting of wordt toegevoegd aan een verpakking met een merkuiting.

Voorbeeld
Fabrikant A produceert een saladebowl voor huismerk B. In de saladebowl zitten ook neutrale zakjes met saus, croutons etc. Deze worden door fabrikant C gemaakt. In dit geval stelt fabrikant C vast dat de zakjes de aangifte eenheid C verlaten als een neutrale verpakking. Dus fabrikant C neemt deze op in de aangifte. Fabrikant A krijgt de lege bowl binnen en vult die met salade, de zakjes en doet er een seal op met het huismerk van B. Fabrikant C is hiermee niet aangifteplichtig voor dit artikel, het is immers een merkeigenaar artikel. Huismerk B is vervolgens verantwoordelijk voor de saladebowl, minus de verpakkingen die al eerder in de keten zijn aangegeven: de sauszakjes. Dus huismerk B is verantwoordelijk voor de saladebowl, de folie en alle transportverpakkingen.

Verkrijgen van de gegevens

Mogelijk vormt het verkrijgen van de juiste gegevens een uitdaging. Het is bij wet bepaald dat een producent op de hoogte dient te zijn uit welke materialen en met welk gewicht de verpakkingen zijn vervaardigd. Uw leverancier beschikt over de gegevens die u nodig heeft.

Op grond van Europese wetgeving  moeten producenten verplicht hun verpakkingen zo circulair mogelijk vorm geven.  Kennis van waar deze verpakkingen uit zijn opgebouwd is hier een onderdeel van.

Het gaat om vereisten ten aanzien van:

 • De bevordering van recycling of hergebruik,
 • gewichtsreductie cq. reductie van gebruikt verpakkingsmateriaal en
 • toegepast gerecycled materiaal.

Deze vereisten liggen vast in EU-richtlijn 94/62 en zijn in Nederland geïmplementeerd via het Besluit beheer verpakkingen.

Moet ik over 2023 aangifte doen?

Door de verschuiving van de definitie en de bijbehorende rapportageverplichting bent u als fabrikant (die werkt voor een merkhouder) niet meer verantwoordelijk voor de aangifte van deze verpakkingen. Ook hoeft u geen aangifte meer te doen over de bijbehorende verzamel- of transportverpakkingen.

Vervaardigt u producten waar op de verpakking uw eigen naam, logo en/of merkteken staat? En is het totale gewicht van deze verpakkingen hoger dan 50.000 kilo in een kalenderjaar dan wel betreft het statiegeld- en/of SUP-verpakkingen? Dan bent u verplicht aangifte te doen en betaalt u de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Blijft u onder dit gewicht, maar brengt u verpakkingen op markt die voldoen aan andere wetgeving zoals statiegeld op drankflessen of -blikjes of kunststofproducten voor eenmalig gebruik? Dan bent u ook verplicht aangifte te doen. 

Voorbeeld 1
U bent een fabrikant van hazelnootpasta en heeft een supermarktketen als klant. In 2023 vult u 80% van uw volume af in potten voorzien van naam, logo en merk van deze supermarkt. De overige 20% produceert u onder eigen naam. Uw afzet totaal gewicht aan verpakkingen) is 100.000 kg. In 2024 valt de opdracht weg, waarop u besluit uw eigen merk meer te promoten waardoor u 60% van uw productiecapaciteit voor uw eigen merk vult en u heeft een nieuw contract voor 20% van uw productiecapaciteit (20% blijft verder onbenut).

De analyse is als volgt:

 • In 2023 vult u 80% x 100.000 kg = 80.000 kg af onder private label en 20% x 100.000 kg = 20.000 kg onder uw eigen merk. De potten vallen niet onder een andere wettelijke regeling. U bent als gevolg hiervan niet verplicht aangifte te doen.
 • In 2024 vult u 20% x 100.000 kg = 20.000 kg af onder private label en 60% x 100.000 kg = 60.000 kg onder uw eigen merk. Gezien het feit dat dit meer is dan de drempel van 50.000 kg in een kalenderjaar wordt u weer verplicht aangifte te doen.

Voorbeeld 2
U bent producent van waters en frisdranken en heeft een supermarktketen als klant. U vult 95% van uw volume af in plastic flessen voorzien van naam, logo en merk van deze supermarkt. De overige 5% produceert u onder eigen merk. Uw afzet (qua totaal gewicht aan verpakkingen) is 500.000 kg.

 De analyse is als volgt:

 • Tot en met 2022 bent u verplicht aangifte te doen voor 100% van de verpakkingen, dus 500.000 kg en u geeft dit aan bij ons
 • Vanaf 2023 is de verdeling als volgt:
  • De supermarktketen is verantwoordelijk voor 95% x 500.000 kg = 475.000 kg verpakkingen.
  • U bent verantwoordelijk voor 5% x 500.000 kg = 25.000 kg verpakkingen.
  • Drankflessen vallen zowel onder het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik als de statiegeldregeling. Op deze verpakkingen is geen heffingsvrije drempel van toepassing. Als gevolg bent u bijdrageplichtig voor het doen van aangifte.
Lees meer

Model Maatwerkovereenkomst doorlegging verplichtingen 2023

Deze nieuwe situatie is voor de merkeigenaar en de fabrikant wellicht ongewenst. Met het onderstaande, te downloaden, model maatwerkovereenkomst kunt u hier iets aan doen. Onder strikte voorwaarden kunnen partijen doormiddel van een maatwerkovereenkomst de bijdrageplicht weer terugschuiven naar de fabrikant. De situatie zoals deze van toepassing is tot 1 januari 2023 wordt daarmee hersteld. 

Belangrijk 

 • Bij het ondertekenen van de maatwerkovereenkomst worden alle rechten en plichten van zowel het Afvalfonds Verpakkingen als Statiegeld Nederland verlegd.  
 • Bij het ondertekenen van de maatwerkovereenkomst wordt het gehele assortiment met het merk van de merkeigenaar wat door de fabrikant wordt geproduceerd verlegd. Het is niet mogelijk selectief te zijn. 
 • De te ondertekenen overeenkomst wordt met behulp van DocuSign verstuurd. Wij ontvangen hiervoor graag via info@afvalfondsverpakkingen.nl een naam en emailadres van zowel de producent/importeur en de fabrikant.   
 • Hierna ontvangen zowel u als de andere partij via DocuSign een email om de maatwerkovereenkomst digitaal aan te vullen en te ondertekenen.  
 • De looptijd van de overeenkomst kan zelf worden ingevuld. Er zijn twee voorwaarden: 1. De bijdrage kan alleen per geheel kalenderjaar worden verlegd. 2. Verlegging is mogelijk voor de kalenderjaren 2023 t/m 2027.  
 • Pas na invulling en ondertekening van de maatwerkovereenkomst door de “Producent of Importeur” en de “Fabrikant” wordt deze maatwerkovereenkomst verder verwerkt.  
 • De maatwerkovereenkomst geldt voor verpakkingen ten aanzien waarvan de producent/importeur per 2023 gewijzigd is en geldt niet voor (verkooppunt)verpakkingen ten aanzien waarvan geen wijziging in de verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Voor verkooppuntverpakkingen welke voorzien zijn van naam, logo of merkteken van de producent/importeur kan gebruik worden gemaakt van een gestandaardiseerde overeenkomst waaronder de bijdrageplicht kan worden verlegd naar de fabrikant of importeur van de lege verkooppuntverpakking. De mogelijk overeen te komen looptijd reikt momenteel tot en met 2024. De scope van deze overeenkomst is gekoppeld aan de Lijst Verkooppuntverpakkingen (zie hieronder).

Verkooppuntverpakkingen

Dit is van toepassing op verpakkingen die bestemd zijn om ter plaatse, op het moment van verkoop te worden gevuld of aan een product te worden toegevoegd. Om praktische redenen is hier invulling aan gegeven met een limitatieve lijst: lijst 2023 en lijst 2024. Alleen als uw verpakking op deze lijst voorkomt kunt het zien als een verkooppuntverpakking. Het feitelijk gebruik staat hier dus los van. Dit geldt tenzij de verpakking is voorzien van naam, merk of logo van het verkooppunt(retailer) waar het product aan de consument ter beschikking wordt gesteld. 

 • Huidige situatie: de organisatie of het bedrijf waar de blanco verkooppuntverpakking wordt gevuld of toegevoegd betaalt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.
 • Situatie vanaf 1 januari 2023: de organisatie of het bedrijf die de blanco verkooppuntverpakkingen produceert of importeert, betaalt de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Voorbeeld 
U heeft plastic tasjes bij de kassa in uw winkel. Deze bevatten niet uw naam, merk of logo. U koopt deze in bij uw leverancier in Nederland.

 • Tot en met 31 december 2022 bent u verplicht om daar aangifte over te doen en hierover de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen te betalen.
 • Per 1 januari 2023 is de Nederlandse producent of importeur van verpakkingen die bestemd zijn om op het verkooppunt te worden toegevoegd, bijvoorbeeld deze tasjes, verantwoordelijk voor het aangeven en het betalen van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. U hoeft dit dus per 2023 niet langer te doen.
  • Importeert u zelf de(verkooppunt)verpakkingen of bevatten deze uw naam, merk of logo? Dan blijft u verantwoordelijk voor de opgave van deze verkooppuntverpakkingen en betaalt u de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.
Lees meer

Wat is de impact van de gewijzigde P/I definitie op mijn administratie?

Volgens uit de wetgeving (Besluit beheer verpakkingen 2014) is iedere producent of importeur verplicht haar verpakking zodanig vorm te belasting voor het milieu te minimaliseren. Dit betekent impliciet dat u als p/i de samenstelling van de verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent te kennen.

Wanneer u verkooppuntverpakkingen produceert, zult u de gegevens uit uw productie- en grondstoffenadministratie kunnen halen, wanneer u deze importeert kunnen ze uit uw inkoopadministratie komen. Naast de aantallen verkooppuntverpakkingen vragen wij u ook om het gewicht van de gebruikte verpakkingsmaterialen aan te geven. Deze gewichten kunt u opvragen bij uw leveranciers. Goed om te weten is dat deze verplichting voor alle EU-lidstaten geldt en dat u met een dergelijke vraag geen uitzonderlijke gunsten verlangt.

Een merkhouder zal als eigenaar van het merk ook de kwaliteit van het merk bewaken en kan met de fabrikant afspraken maken over hoe het product gemaakt en/of verpakt moet worden. Mocht dat in uw geval niet zo zijn, dan is dit een goed moment om met de fabrikant in overleg te gaan om deze gegevens te verkrijgen. Dit zou bijvoorbeeld contractueel kunnen worden vastgelegd.

Webinar over de gewijzigde PI definitie (subtitled)

Bekijk het hier

Veel gestelde vragen definitie Producent/ Importeur

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer