Gebruiksvoorwaarden

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen, gevestigd te Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam.

 

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, als ook op de via of op deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (Informatie).
Door uw bezoek en gebruik van deze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. AFV wijst u erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. AFV adviseert u om geregeld te controleren of de gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19 april 2022.


Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. AFV zorgt er in alle redelijkheid voor dat de Informatie op deze website en de inhoud juist en actueel zijn, maar garandeert niet dat de website en/of de informatie vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de website en/of informatie actueel, compleet of accuraat zijn.
AFV is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. AFV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat door en/of voortvloeit uit het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. AFV is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.
Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.
Privacy- en cookieverklaring

AFV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website volgens de privacy- en cookieverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij AFV.
Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFV.

Ongevraagd toegestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (Materialen) op deze website plaatst of deze toestuurt aan AFV via e-mail of anderszins, zal AFV gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. AFV zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.
U vrijwaart AFV hierbij terzake van alle schade en kosten die AFV lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Gedeeltelijke nietigheid
Zijn of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Den Haag.

Cookies

Ook onze website maakt gebruik van cookies. Bijvoorbeeld functionele cookies die de website goed laten werken. Deze cookies zijn automatisch ingesteld en anoniem. Wil je een optimale website-ervaring? Daar kun je hieronder toestemming voor geven. Net als voor het gebruik van cookies van derden. Lees meer